ANBI

De statutaire naam luidt

“Stichting de Rose-Linde Roosendaal en omstreken”

en door deze stichting wordt als “handelsnaam “ de Rose-Linde naar buiten gebruikt.

RSIN: 8522 46 389
KvK: 56665229
Bank: NL 29 RABO 0179 5650 60 (T.n.v. Stichting de Rose-Linde Roosendaal)

De contactgegevens
Langdonk 5
4707 TG  Roosendaal
Tel.: 0165-751276
Email: info@de Rose-Lindederoselinde.nl  

Bestuurssamenstelling

Frédérique Assink          Voorzitter
André van Wesel            Penningmeester
Olav Posthumus             Secretaris
Annique Loukes             Lid
Marja Steeman              Lid
Peter Buijs                      Lid
Mariet Raatgever           Lid

Karen Suijkerbuijk-Ader, coördinator de Rose-Linde, te bereiken via 06 412 820 46

Cees van Ginneken, contactpersoon registratie

De doelstelling
De stichting heeft ten doel het aanbieden van een laagdrempelige fysieke en virtuele ontmoetingsplek in Roosendaal, primair gericht op ( ex ) cliënten en hun naasten met een levensbedreigende aandoening waaronder kanker, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, ras of geloofsovertuiging en ongeacht de aard, ernst en fase van de ziekte alsmede het perspectief van de ziekte.

Beleidsplan
De Rose-Linde is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten en biedt aan hen ondersteuning.

Het aanbod van De Rose-Linde wordt met name bepaald door de vraag vanuit de bezoekers zelf. Hun signalen komen terecht bij de vrijwilligers die De Rose-Linde runnen. Deze vrijwilligers worden gesteund door de coördinator vrijwilligers. De vrijwilligers werken als gastheer/-vrouw, zij begeleiden activiteiten en zijn het centrale punt in de organisatie. De coördinator zorgt voor de planning, scholing, fundraising, etc. De coördinator activiteiten houdt zich bezig met het opstellen en uitvoeren van een activiteitenplan. Daarnaast is er een PR-medewerker, die zich bezighoudt met de externe communicatie.

Het Meerjaren Beleidsplan van de Rose-Linde kunt u hier inzien.

Activiteiten
In het voorjaar van 2012 is het initiatief ontstaan om De Rose-Linde in Roosendaal op te zetten. Naast de opzet van een juridische structuur in een stichting en de vorming van het bestuur, is er veelvuldig overleg en afstemming geweest met diverse relevante partijen, zoals gemeente, zorginstellingen, ziekenhuis, ondersteunende specialisten als fysiotherapeuten en psychologen, vrijwilligersorganisaties, maar ook met donateurs.

De opzet van De Rose-Linde werd warm ontvangen in Roosendaal en meerdere organisaties hebben inmiddels al concreet ( geld ) middelen ter beschikking gesteld of hebben hulp of donaties voor de nabije toekomst aangeboden.

Financieel
Afgelopen jaar zijn o.a. donaties ontvangen van :
– Team Doelbewust, Roosendaal
– Sabic
– IPSO
– Lions Roosendaal
– OSBO
– Fam. van der Does
– Gemeente Roosendaal (subsidie bewegingsprogramma)

– KWF

– Jan de Rijk

– Bedrijven die mee hebben geholpen via onze Paasactie van 2021: Bibliotheek West-Brabant, A Perfect Pool APP, Polytec-Group, Kiwanis Roosendaal, Buitenhof Tuinmeubelen, Dr. Sticker, ARVO Food Consultancy, Rotary Roosendaal, Jobse Groep, Staples Office Centre, Plus Gommers, Albert Heijn 

Alle medewerkers van De Rose-Linde leveren hun bijdrage op vrijwillige basis, waarbij onkosten gedeclareerd kunnen worden. Er zijn dus geen personele kosten.

Jaarverslagen en documenten

Giften onder ANBI status
Eenmalige en periodieke giften aan een instantie met ANBI status zoals De Rose-Linde Roosendaal zijn voor u fiscaal aftrekbaar.

Periodieke giften behoeven niet meer notarieel te worden vastgelegd, maar kan ook met een onderhandse overeenkomst tussen gevende en ontvangen partij. Een model overeenkomst is verkrijgbaar via de website van de belastingdienst maar uiteraard kunnen ook wij u hierbij behulpzaam zijn.

Omdat wij geen financiële ondersteuning ontvangen via subsidies en dergelijke, maar zelf moeten zorg dragen voor de financiële middelen zijn wij uiterst dankbaar voor uw gift en sponsoring.